10 Best Places To Celebrate Diwali

Ayodhya

01

Varanasi 

02

Amritsar

03

Udaipur

04

Jaipur

05

Kolkata

06

Madurai

07

Pushkar 

08

Mysore

09

Ahmedabad 

10